Науково-дослідна робота


Тематика наукових досліджень освітньої наукової програми (ОНП) перебуває у нерозривному зв’язку із основними напрямами фундаментальних наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави, мають державну реєстрацію, наприклад з ініциативними темами кафедри економіки та підприємництва:
«Удосконалення мотиваційного механізму підвищення продуктивності праці в умовах інноваційного розвитку», № 0114U007217, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Освітньо-професійні чинники зростання соціального капіталу», № 0114U003730, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Регулювання соціально-трудових відносин засобами мотиваційного менеджменту», № 0118U003748, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Мотиваційні засади економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств», № 0118U007168, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Розвиток соціально-трудового потенціалу регіону в умовах євроінтеграції» № 0118U007169, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Мотивація трудової міграції населення України і тенденції міграційного руху» № 0119U000539, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Мотивація трудової міграції населення України і тенденції міграційного руху», №0119U000539, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Мотиваційні засади економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств», №0118U007168, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Розвиток соціально-трудового потенціалу регіону в умовах євроінтеграції», №0118U007169, д.е.н., проф. Семикіна М. В.


Монографія Семикіна М.В., Волчкова Г.К.

Опубліковано монографію Семикіної М.В. у співавторстві з Волчковою Г. К.
Соціальний капітал
в умовах трансформації зайнятості
Монографія присвячена проблемі формування соціального капіталу в умовах трансформації зайнятості.
На основі узагальнення і розвитку світової наукової думки обгрунтовано сутність соціального капіталу, його специфічні риси та особливості формування, взаємозв’язок з явищами трансформації зайнятості. Висвітлено особливості формування та оцінювання соціального капіталу на різних економічних рівнях, досліджено його вагомий вплив на економічний розвиток країн світу. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування соціального капіталу в Україні з урахуванням потреб інноваційної трансформації зайнятості.
Призначена для науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей. Книга буде також корисна для керівників підприємств, менеджерів, фахівців, діяльність яких пов’язана з управлінням персоналом, пошуком можливостей ефективної зайнятості та активної соціальної взаємодії на основі довіри.


Монографія Семикіна М.В., Бєляк Т.О.

Опубліковано монографію Семикіної М.В. у співавторстві з Бєляк Т.О.
Корпоративна культура
в системі соціально-трудових відносин

Досліджено наукові уявлення про особливості формування корпоративної культури, визначено її вплив на стан соціально-трудових відносин.
Обґрунтовано напрями активізації впливу корпоративної культури на гармонійний розвиток соціально-трудових відносин.
Книга призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами формування прогресивної корпоративної культури та її впливом на гармонізацію соціально-трудових відносин.

Ознайомитись із книгою можна в репозитарії
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7099/1/29-11-2017%20Materiali%20konferents%20CUNTU.pdf


Збірник конференції 29 листопада 2017

Вийшов з друку збірник матеріалів доповідей учасників
IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених
«Пріоритети розвитку підприємств у XXI столітті»,
яка відбулась на базі кафедри економіки та підприємництва
Центральноукраїнського національного технічного університету у листопаді 2017 року.
Щоб отримати збірник матеріалів, потрібно звернутися на кафедру
економіки та підприємництва ЦНТУ
(аудиторія №464, секретар оргкомітету Л.Д. Запірченко, телефон (0522) 390-463).
Учасники конференції з інших країн та міст
України можуть отримати збірник матеріалів поштою.


       Спеціаліста, який закінчив вищий навчальний заклад, повинні відрізняти ініціатива й відповідальність, потреба у постійному оновленні та збагаченні своїх знань, здатність сміливо приймати новаторські рішення, активно провадити їх у життя.
       Вищий навчальний заклад готує спеціалістів і магістрів, здатних працювати в складних ринкових умовах: в умовах жорсткої конкуренції, інтенсивного науково-технічного прогресу, постійного оновлення та вдосконалення економічних методів ведення сучасного бізнесу, широкого використання електронно-обчислювальної техніки. Цьому значною мірою сприяє підготовка і захист курсових і дипломних робіт магістра.
       Розробка дипломного проекту – тривалий процес. Він продовжується протягом усього періоду вивчення спеціальних дисциплін. Чим раніше розпочато цей процес, тим успішніше і продуктивніше здійснюється написання дипломної роботи, тим вищою є якість цієї роботи.
       Обов’язкове оволодіння студентами методології наукових досліджень сприяє підготовці фахівців, здатних до раціонального творчого мислення, до наукової та практичної діяльності на підприємствах різних галузей народного господарства. Важлива роль у засвоєнні теоретичних, методичних та організаційних основ дослідної роботи належить виконанню курсових робіт та дипломному проектуванню.
       В процесі виконання різних форм дослідної роботи під керівництвом досвідченого наукового керівника студент засвоює теоретичні та методичні основи її проведення, вчиться відбирати, систематизувати, узагальнювати та аналізувати необхідну інформацію, формулювати цілі та завдання дослідження, розроблювати теоретичні та прикладні аспекти чи припущення, зіставляти результати експертної перевірки з теоретичними посиланнями, формулювати висновки, за результатами дослідження складати звіт, писати доповідь, статтю тощо.
       Системний підхід до завдань дипломного проектування сприятиме збагаченню теоретичних та практичних знань майбутніх фахівців у сфері економіки підприємства; їх творчому розвитку; умілому орієнтуванні у виборі джерела інформації; вмінню застосовувати сучасні методи аналізу, виявляти проблеми розвитку підприємств і знаходити обгрунтовані шляхи їх вирішення, приймати найбільш раціональні організаційні, економічні та управлінські рішення.

Орієнтовна тематика дослідних робіт студентів за окремими напрямками:


«Ефективність (результативність) діяльності підприємства»:

1. Підвищення прибутковості діяльності підприємства.
2. Підвищення прибутковості діяльності підприємства на засадах його реструктуризації.
3. Підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.
4. Впровадження сучасних методів оцінки ефективності діяльності підприємства (підрозділу).
5. Оцінка джерел утворення та обгрунтування цільових обсягів прибутку підприємства.


«Матеріально-технічне забезпечення. Собівартість продукції»

1. Оцінка та підвищення ефективності використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві.
2. Напрямки раціонального використання матеріальних ресурсів на підприємстві.
3. Впровадження ресурсозберігаючих технологій на підприємстві.
4. Удосконалення матеріально-технічної бази підприємства.
5. Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.
6. Удосконалення організації та управління матеріальними запасами на підприємстві.
7. Оцінка та реалізація резервів зниження витрат виробництва на підприємстві.
8. Удосконалення      нормування      витрат на виробництво продукції підприємства.
9. Оцінка та реалізація резервів зниження витрат комплексних статей собівартості на підприємстві.
10. Резерви зниження собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.


«Потужність підприємства. Основні фонди»

1. Оцінка та підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.
2. Напрямки технічного переобладнання та реконструкції підприємств.
3. Підвищення ефективності використання джерел відновлення основних фондів.
4. Удосконалення амортизаційної політики підприємства.
5. Маркетинговий підхід до обгрунтування виробничої потужності підприємства.

«Управління персоналом підприємства. Економіка праці»

1. Внутрішньовиробничі резерви підвищення продуктивності праці та їх використання.
2. Удоскон&тення організації заробітної плати на підприємстві.
3. Удосконалення організації праці на підприємстві.
4. Удосконалення кадрової політики підприємства.
6. Удосконалення організації та планування оплати праці основних та допоміжних робітників підприємства.
7. Організація раціонального розташування та використання кадрів підприємства.
8. Удосконалення системи управління трудовими ресурсами підприємства.
9. Удосконалення форм і систем оплати праці на підприємстві.
10. Управління мотивацією праці на підприємстві та шляхи її удосконалення.
11. Забезпечення соціального розвитку трудових колективів підприємств.
12. Удосконалення системи управління персоналом підприємства.
13. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.


«Фінансові ресурси підприємства»

1. Фінансові ресурси підприємства, особливості їх формування та використання.
2. Фінансові аспекти формування та використання оборотних коштів підприємства.
3. Оцінка фінансово-скономічного стану підприємства та розробка заходів щодо його поліпшення.
4. Удосконалення системи управління оборотними коштами підприємства.
5. Оцінка можливостей довгострокового кредитування підприємств.
6. Розробка стратегічного фінансового плану підприємства.
7. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства.

«Конкурентоспроможність підприємства та його продукції»

1. Управління конкурентоспроможністю підприємства.
2. Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства.
3. Прогнозування та забезпечення конкурентоспроможності нових виробів підприємства.
4. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.
5. Розробка заходів щодо підвищення якості продукції на підприємстві.
6. Напрямки створення сучасної системи управління якістю продукції на підприємстві.
7. Формування та забезпечення конкурентних переваг підприємства.

«Потенціал підприємства»

1. Напрямки розвитку та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємства.
2. Планування розвитку потенціалу підприємства.
3. Оцінка використання виробничого потенціалу підприємства та шляхи його підвищення.
4. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства та розробка шляхів його підвищення.

«Планування діяльності підприємства»

1. Планування системи техніко-економічних показників діяльності підприємства.
2. Удосконалення методів оперативно-виробничого планування на підприємстві.
3. Обгрунтування плану реалізації продукції підприємства як основа розробки виробничої програми підприємства.
4. Обгрунтування методів планування діяльності підприємства.

«Стратегія розвитку підприємства»

1.    Розробка та економічне обгрунтування програми диверсифікації діяльності підприємства.
2.    Підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок диверсифікації виробництва.
3.    Розробка загальноконкурентної стратегії підприємства.
4.    Удосконалення системи стратегічного управління на підприємстві.
5.    Удосконалення системи стратегічного планування на підприємстві.
6.    Розробка стратегії діяльності підприємства.
7.    Розробка і аналіз стратегічних альтернатив діяльності підприємства.
8.    Впровадження системи стратегічного управління на підприємстві.

«Організація виробництва»

1. Удосконалення системи оперативного управління виробництвом на підприємстві.
2. Оцінка рівня організації основного виробництва на підприємстві та розробка заходів щодо його підвищення.
3. Вибір та обгрунтування напрямків інтенсифікації виробництва.
4. Розробка системи оперативного управління поточно-груповим виробництвом.
5. Розробка механізму реінжинірингу виробничих процесів підприємства.
6. Удосконалення організації виробництва на базі автоматизованих інформаційних систем.
7. Розробка системи комплексної підготовки виробництва нової продукції на підприємстві.
8. Удосконалення організації основного виробництва на підприємстві.
9. Удосконалення організації допоміжного виробництва (інструментального, ремонтного) на підприємстві.

«Структури та методи управління підприємством»

1. Удосконалення загальної структури управління підприємством.
2. Удосконалення системи підприємством.
3. Оцінка потенціалу загального управління підприємством та розробка заходів щодо його розвитку.
4. Впровадження сучасних структур і методів управління підприємством.
5. Удосконалення системи виробництвом на підприємстві.

«Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства»

1. Удосконалення організації управління інвестиційними проектами на підприємстві.
2. Удосконалення планування інноваційної діяльності підприємства.
3. Розробка та обґрунтування бізнес-плану інвестиційного проекту підприємства.
4. Розробка стратегії та тактики інвестиційного менеджменту.
5. Стратегічне планування інвестиційної діяльності підприємства.
6. Удосконалення процесу прийняття рішень щодо інвестиційних проектів підприємства.
7. Удосконалення інвестиційної діяльності підприємства.
8. Шанування інноваційної діяльності підприємства.
9. Оцінка ефективності інноваційного процесу на підприємстві.
10. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства та розробка рекомендацій по його розвитку.
11. Розробка рекомендацій щодо удосконалення управління інноваціями на підприємстві.
12. Підвищення ефективності науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт на підприємстві.
13. Обгрунтування ефективності інновацій на підприємстві.
14. Удосконалення системи управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві.

«Маркетингова діяльність підприємства»

1. Удосконалення товарної політики підприємства.
2. Удосконалення збутової діяльності підприємства.
3. Розробка плану маркетингової діяльності підприємства.
4. Удосконалення маркетингової стратегії підприємства.
5. Розробка рекомендацій щодо удосконалення управління маркетингом на підприємстві.
6. Управління господарською діяльністю підприємства на засадах маркетингу.
7. Організація маркетингової діяльності підприємства.
8. Підвищення ефективності комерційної (збутової) діяльності підприємства.


© 2021 KNTU