Захисти дисертацій


Назв_Защит_МаклаковМаклаков_01

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Захист дисертації відбувся 15 липня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету.
Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методичних засад дослідження соціально-економічної мотивації персоналу підприємств в умовах інноваційних змін економіки та формуванню практичних рекомендацій щодо вдосконалення мотиваційного механізму для створення сприятливих умов ефективної праці з ознаками інноваційності.
Досліджено еволюцію мотиваційних теорій в умовах інноваційних змін в економіці. Визначено сутність та специфічні завдання соціально-економічної мотивації персоналу. Розкрито методичні підходи до оцінювання та регулювання стану мотивації персоналу до ефективної праці та саморозвитку.

Маклаков_02

Здійснено оцінку передумов і перешкод дієвої соціально-економічної мотивації персоналу на підприємствах України. Розкрито зміст та запропоновано модель механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємств в умовах інноваційних змін в економіці, що розкриває цілеорієнтованість дії механізму на підвищення трудової та інноваційної активності персоналу засобами мотивації. З’ясовано технології впровадження соціальних ліфтів у мотиваційній системі підприємств. Обґрунтовано пріоритети вдосконалення соціально-економічної мотивації персоналу підприємств на засадах детінізації зайнятості.
Практичне значення отриманих наукових результатів полягає у розробці теоретико-методичних та практичних рекомендацій, які можуть бути використані для удосконалення соціально-економічної мотивації персоналу на підприємствах в умовах інноваційних змін економіки України.

Маклаков_03

Розробки автора знайшли використання у практичній діяльності органів державної влади, профспілок та суб’єктів бізнесу:
Департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА (довідка № 993/06-02-17 від 29.10.2018 р.) в процесі обґрунтування пріоритетів стимулювання інноваційної праці у бізнес-середовищі;
Федерації профспілок Черкаської області (довідка № 01-07/174 від 22.10.2018 р.) в процесі формулювання рекомендацій щодо вдосконалення мотивації персоналу на підприємствах та організації соціального діалогу;
• страхової компанії «Провідна» (довідка № 321-18-26-2018 від 22.10.2018 р.) під час вдосконалення підходів до мотивації персоналу, посилення індивідуалізованого підходу та оцінювання результативної, продуктивної й ефективної праці;
• первинної профспілкової організації ПАТ «Азот» м. Черкаси (довідка № 107-10/89 від 29.10.2018 р.) в процесі вдосконалення колективно-договірного регулювання на підприємстві; ТОВ «МАЇС» (довідка № 04-362 від 10.10.2018 р.) під час вдосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві.
Окремі результати дослідження запроваджено у навчальний процес Центральноукраїнського національного технічного університету під час викладання навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (довідка № 08-19/14-546 від 16.04.2018 р.).

Маклаков_04


Назв_Защит_КабайКабай_01

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Захист дисертації відбувся 15 липня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету.
Дисертацію присвячено удосконаленню теоретичних і методичних засад дослідження мотивації трудової міграції населення та розробці науково-практичних рекомендацій щодо визначення механізмів її регулювання в Україні.
Уточнено сутність категорії «трудова міграція». Поглиблено характеристику процесу мотивації трудової міграції населення. Класифіковано мотиваційні чинники трудової міграції населення.
Удосконалено науково-методичний підхід до соціально-економічної оцінки причин та наслідків активізації міграційної поведінки населення.

Кабай_03

Визначено місце України серед донорів міжнародних мігрантів у світі та здійснено системний розподіл загроз міграційного донорства.
В межах оцінювання міграційної ситуації в Україні досліджено міграційні настрої молоді за допомогою соціологічного опитування.
Визначено основні види механізмів регулювання міграційної поведінки населення в залежності від кінцевої мети.
Визначено структуру мотиваційного механізму регулювання міграційної поведінки населення, яка містить ідеологічний та інструментальний блоки. Розроблено превентивні заходи з регулювання міграційної поведінки населення, спрямовані на створення робочих місць з гідною оплатою та умовами праці і підвищення якості людського розвитку.

Кабай_04

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає в обґрунтуванні науково-методичних рекомендацій прикладного змісту, спрямованих на регулювання мотивації трудової міграції населення України.
Розробки автора знайшли використання у практичній діяльності:
• Міністерства молоді та спорту України під час розробки стратегії молодіжної політики міністерства у 2019 р. та пропозицій щодо заохочення роботодавців до створення першого робочого місця для випускників навчальних закладів (довідка № 2449/1 від 03.04.2019 р.);
• Профспілки працівників освіти і науки України в процесі організації та проведення профспілкових заходів з питань захисту трудових та соціально-економічних прав, підготовки пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення соціального діалогу (довідка № 02-05/137 від 21.03.2019 р.);

Кабай_05

• Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації у процесі розробки пропозицій щодо забезпечення соціального діалогу з питань гідної праці населення області (довідка № 23-04.2-30/283/0.2303 від 18.01.2019 р.);
• Федерації професійних спілок Кіровоградської області під час підготовки пропозицій щодо удосконалення колективних договорів на підприємствах, захисту трудових прав та соціальних гарантій працівників (довідка № 01-20/45 від 27.03.2019 р.);
• Компаніївського районного споживчого товариства в процесі розробки заходів щодо скорочення плинності кадрів на основі поліпшення умов праці та її оплати (довідка № 01-17/34 від 27.03.2019 р.).
Окремі результати дослідження запроваджено у навчальний процес Центральноукраїнського національного технічного університету під час викладання навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (довідка № 31-15/2037 від 28.12.2018 р.).

Кабай_02


Назв_Защит_ДудкоДудко_01

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Захист дисертації відбувся 9 квітня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету.
Дисертацію присвячено узагальненню науково-методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо мотивації професійного розвитку персоналу підприємств на етапі євроінтеграції України. Розкрито сутність професійного розвитку персоналу. Поглиблено характеристику мотивації професійного розвитку персоналу, визначено її інструменти, механізм, методи і технології.
Здійснено комплексну оцінку тенденцій та особливостей мотивації професійного розвитку персоналу в Україні і в ЄС на різних економічних рівнях.

Дудко_02

Вдосконалено методичний інструментарій оцінки персоналу, стану професійного розвитку працівників, дієвості мотивації.
Розроблено структурно-функціональну побудову моделі механізму мотивації професійного розвитку персоналу підприємств, адаптованого до завдань євроінтеграції з ЄС. Запропоновано напрями вдосконалення мотиваційного забезпечення професійного розвитку персоналу та методику діагностики його ефективності. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення відповідальності соціальних партнерів за стан професійного розвитку.

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає в тому, що їх доведено до рівня прикладних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення технологій мотиваційного менеджменту та посилення взаємодії соціальних партнерів в інтересах забезпечення безперервного професійного розвитку персоналу.

Дудко_03

Розробки автора знайшли використання у практичній діяльності: Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації (Довідка № 04.2-22/4235 від 29.12.2017 р.) під час підготовки заходів щодо вдосконалення колективно-договірного регулювання праці в частині інвестування у розвиток персоналу, створення сприятливих умов для безперервного навчання та перенавчання зайнятого населення; Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (Довідка № 02/337-А від 26.12.2017 р.) при підготовці нарад з головами профспілок та пропозицій щодо розвитку соціального партнерства в регіоні; ТОВ «Автогаз-ОІЛ» (Довідка № 1.12.2017/11 від 19.12.2017 р.) в процесі розробки колективного договору, планів соціального розвитку колективу підприємства.
Окремі результати дослідження запроваджено у навчальний процес Центральноукраїнського національного технічного університету під час викладання навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (довідка № 31-15/308 від 11.09.2018 р.).

Дудко_04


Назв_Защит_БелякБеляк_001

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Захист дисертації відбувся 8 липня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету (нині ЦНТУ).
Дисертацію присвячено узагальненню науково-методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо активізації впливу корпоративної культури на розвиток соціально-трудових відносин. Розкрито сутність категорії «корпоративна культура» з позицій економіки праці. Обґрунтовано структурно-функціональну побудову корпоративної культури. Удосконалено науково-методичний підхід до вивчення стану корпоративної культури та її впливу на розвиток соціально-трудових відносин.

Беляк_03

На основі аналізу визначено особливості корпоративної культури і перешкоди у формуванні позитивних корпоративних цінностей в умовах трансформації соціально-трудових відносин в Україні.
Здійснено оцінку впливу корпоративної культури на розвиток соціально-трудових відносин на мікроекономічному рівні. Обґрунтовано пріоритетні завдання, заходи та інструменти формування позитивної корпоративної культури на підприємствах. Запропоновано модель активізації впливу корпоративної культури на розвиток соціально-трудових відносин.

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає в тому, що їх доведено до рівня прикладних рекомендацій, спрямованих на підвищення впливу корпоративної культури на стабілізацію СТВ, що дає змогу їх застосовувати в процесі розробки Генеральної, галузевих, регіональних угод, вдосконалення колективних договорів на підприємствах.

Беляк_02

Розробки автора знайшли використання у практичній діяльності:
• Міністерства енергетики та вугільної промисловості України під час підготовки заходів щодо вдосконалення колективно-договірного регулювання праці, поліпшення умов та безпеки праці (довідка № 122 від 22.06.2015 р.);
• Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» в процесі підготовки плану розвитку підприємства на 2016 р., зокрема розділу щодо формування корпоративної соціальної відповідальності (довідка № 01-7-2/62 від 25.06.2015 р.);
• Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації в процесі підготовки рекомендацій керівникам підприємств області щодо вдосконалення колективно-договірного регулювання праці (довідка № 04-02/22/3559 від 12.08.2015 р.).
Окремі результати дослідження запроваджено у навчальний процес Кіровоградського національного технічного університету під час викладання навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (довідка № 16 від 17.09.2015 р.).

Беляк_04


Назв_Защит_ВолчковаВолчкова_01

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Захист дисертації відбувся 11 червня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету (нині ЦНТУ).
Дисертацію присвячено узагальненню науково-методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування соціального капіталу в умовах трансформації зайнятості.
Розкрито сутність категорії «соціальний капітал» з позиції соціальної взаємодії в сфері зайнятості. Уточнено сутність процесу формування соціального капіталу та взаємозв’язку його структурних складових. На основі систематизації наукових підходів до вивчення процесу формування соціального капіталу запропоновано комплексний підхід до його оцінювання в умовах трансформації зайнятості.

Волчкова_02

З урахуванням світових тенденцій формування соціального капіталу досліджено його вплив на економічний розвиток країн світу.
Здійснено комплексну оцінку чинників формування соціального капіталу на всіх рівнях економічної системи України та запропоновано «соціальний портрет підприємства», який дозволяє виявити невикористані резерви для формування соціального капіталу.
Розроблено методичні основи дослідження взаємозв’язку трансформації зайнятості й формування соціального капіталу, які виступають передумовами ефективної зайнятості в країні. Запропоновано використання «мережевого» підходу до формування соціального капіталу в умовах інноваційних змін в економіці та зайнятості. Удосконалено механізм регулювання зайнятості на основі прискорення формування соціального капіталу суспільства.

Волчкова_03

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає в тому, що вони доведені до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій відносно формування соціального капіталу в умовах трансформацій зайнятості, що дозволяє їх застосовувати багаторівнево в процесі розробки стратегій соціально-економічного розвитку, програм зайнятості та заходів щодо становлення інституту довіри в країні.
Наукові розробки автора знайшли застосування у практичній діяльності:
• Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації під час розробки рекомендацій щодо регулювання соціально-трудових відносин (довідка № 04.02/22/2558 від 12.08.2015 р.);
• Кіровоградської обласної профспілки працівників освіти і науки України у процесі розробки заходів щодо колективно-договірного регулювання праці (довідка № 02/216 від 03.09.2015 р.);
• ТОВ «ІСП Шторм» під час підготовки колективного договору на 2016 р. (довідка № 72 від 19.08.2015 р.).
Окремі результати дослідження запроваджено у навчальний процес Кіровоградського національного технічного університету під час викладання навчальних дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини» та «Менеджмент персоналу» (довідка № 0819/2290 від 11.11.2015 р.).

Волчкова_04


Назв_Защит_Даневич


Даневич_01

Даневич_02

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Захист дисертації відбувся 31 березня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету (нині ЦНТУ).
Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних засад забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці. Визначено сутність конкурентоспроможності працівників на ринку праці, умови та чинники її формування, методичні основи оцінювання.
Визначено ключові тенденції, що впливають на формування конкурентоспроможності працівників. Здійснено комплексну порівняльну оцінку конкурентоспроможності працівників в регіонах України. Оцінено ризики зниження конкурентоспроможності.

Даневич_03

Обґрунтовано науково-методичні основи вибору стратегічних напрямів забезпечення конкурентоспроможності найманих працівників на регіональних ринках праці. Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання та регулювання конкурентоспроможності працівників на регіональних ринках праці, модель механізму забезпечення конкурентоспроможності працівників регіону на засадах соціальної взаємодії.
Практичне значення отриманих наукових результатів полягає в тому, що вони створюють методичну базу забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці на основі соціальної взаємодії. Результати дослідження знайшли застосування у практичній діяльності: Департаменту стратегічного

Даневич_04

планування Міністерства соціальної політики України під час обґрунтування основних пріоритетів, методів і заходів державної політики регулювання ринку праці в умовах євроінтеграції (довідка № 306/10/136-14 від 29.12.2014 р.); Головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації в процесі розробки колективних трудових угод підприємствами (довідка № 01/50-976 від 09.03.2011 р.); Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації під час підготовки заходів щодо вдосконалення державної політики у сфері соціально-трудових відносин та пропозицій щодо забезпечення соціального захисту населення області у 2015 р. (довідка № 04-0422/5077 від 08.10. 2014 р.). Пропозиції використано: профспілкою працівників освіти і науки України в процесі організації та проведення профспілкових заходів з питань захисту трудових, соціально-економічних прав освітян, а також у розробці пропозицій до Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2015 р. (довідка № 02-9/473 від 08.10.2014 р.); Федерацією професійних спілок Кіровоградської обл. та обласною профспілкою працівників освіти і науки в процесі навчання профактиву та підготовки рекомендацій первинним профспілковим організаціям (довідки № 01-18-98 від 30.03.2011 р.; № 02/36 від 31.03.2011 р.).
Рекомендації щодо підвищення якості професійної підготовки працівників використано підприємством «УХЛ-МАШ» (м. Київ) у процесі атестації кадрів та укладанні колективних договорів (довідка № 574 від 24.03.2011 р.). Основні результати дослідження використовуються у навчальному процесі Кіровоградського національного технічного університету під час викладання дисциплін: «Менеджмент персоналу», «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (довідка № 33-15/2300 від 11.11.2014 р.).


Названия_Защит_Жеребченко


Жеребченко_01

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Захист дисертації відбувся 25 квітня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету (нині ЦНТУ). Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методичних засад та розробці науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання інноваційної праці вчителів в умовах модернізації освіти.
Розкрито сутність та особливості інноваційної праці вчителів в умовах модернізації шкільної освіти.
Узагальнено досвід інноваційної праці вчителів та її стимулювання в країнах, що рухаються до економіки знань.
Здійснено оцінку стимулювання інноваційної праці вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах України.
Запропоновано концептуальні засади вдосконалення механізмів стимулювання інноваційної праці вчителів. Розроблено науково-методичні основи побудови та регулювання «мотиваційного профілю» вчителя.
Надано пропозиції щодо вдосконалення стимулювання інноваційної праці вчителів на засадах соціального партнерства.

Жеребченко_02

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає у розробці науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання інноваційної праці вчителів в умовах модернізації освіти на рівні країни, регіону, навчального закладу.
Науково-методичні та практичні рекомендації щодо оцінки та стимулювання інноваційної праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, вдосконалення системи заохочень щодо прояву творчості в роботі з учнями знайшли застосування в практичній діяльності Кіровоградської міської ради управління освіти (довідка № 3647/1-01-09 від 12.11.2013 р.).
Пропозиції щодо вдосконалення механізму стимулювання інноваційної праці вчителів на засадах соціального партнерства, підвищення ролі профспілок у вдосконаленні стимулювання праці педагогів використано в роботі Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (довідка 02/25 від 30.01.2014 р.).
Окремі результати дослідження запроваджено у навчальний процес Кіровоградського національного технічного університету при викладанні дисциплін: «Менеджмент персоналу», «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (довідка № 33-15/3070 від 22.12.2013 р.).

Жеребченко_6

Жеребченко_5

Жеребченко_7© 2020 KNTU