НовиниКурс лекцій «СУЧАСНА ТЕОРІЯ соціально-трудових відносин» підготовлено до початку навчального року авторським колективом докторів економічних наук за редакцією завідувача кафедри економіки та підприємництва Семикіної Марини Валентинівни

У навчальному посібнику викладено лекції, що відображають сучасний погляд на розвиток соціально-трудових відносин і проблем їх регулювання.

Особливу увагу приділено дослідженню проблем взаємодії профспілок і роботодавців, аспектам активізації соціального діалогу в Україні.

Буде корисним аспірантам та студентам економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також менеджерам, профспідковим лідерам, всім, кого турбують проблеми розвитку соціального діалогу.


1 вересня 2020 р.
ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ ТА ВИКДАДАЧІВ
З ПОЧАТКОМ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ !
Бажаємо міцного здоров’я, великих творчих здобутків та позитивних емоцій!


21 травня 2020 р. День української вишиванки: Вітаємо!

19 травня 2020 р.
Колектив кафедри ЩИРО ВІТАЄ БУГАЄВУ Марію Вікторівну
із присвоєнням вченого звання доцента!
Бажаємо подальших творчих успіхів та здобутків!

16 травня 2020 р.
14 травня 2020 р.
о 10 годині ранку на кафедрі економіки та підприємництва факультету економіки та менеджменту ЦНТУ за графіком навчального процесу вперше за домогою платформи ZOOM вiдбувся захист випускної кваліфікаційної роботи за ступенем вищої освіти «Магістр» здобувача вищої освіти гр. ЕОБ-18-М (1,9) Гонця Владислава Володимировича.

Робота попередньо пройшла перевірку в Інтернет Системі StrikePlagiarism.com для виявлення фактів запозичення, генерації Звіту Подібності та зберігання документів в базі даних для порівняння даної роботи з майбутніми роботами. Згідно протоколу контролю оригінальності, запозичення, виявлені в роботі, є законними і не є плагіатом. Екзаменацiйна комiсiя (ЕК) працювала дистанцiйно, у повному складi.

На захисті були присутні (як члени екзаменаційної комісії) д.е.н., проф., проректор з наукової роботи ЦНТУ Левченко О.М., к.е.н., доц., заступник декана Ткачук О.В., які високо оцінили випускну кваліфікаційну роботу Гонця В.В. та проведений захист в цілому. Доповiдь В. Гонця супроводжувалася яскравою, змістовною презентацiєю результатів дослідження.

Mагiстрант дав повнi та вичерпні вiдповiдi на усi запитання членів ЕК. Результати магістерського дослідження мають вагоме практичне значення, особливо цінною є розробка підходу щодо виявлення змін внутрішнього і зовнішнього середовища підприємницької діяльності товариства в контексті євроінтеграційних процесів, що сприятиме своєчасному виявленню можливих ризиків, диференціації та мінімізації загроз, вдосконаленню механізму забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності.

Кафедра економіки та підприємництва щиро вітає здобувача вищої освіти Владислава Гонця з успішним захистом випускної кваліфікаційної роботи за ступенем вищої освіти «Магістр» і бажає успіхів у працевлаштуванні, подальшому професійному розвитку та кар'єрному зростанні!


13 травня 2020 р. на кафедрі економіки та підприємництва проходила LІV наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти університету, присвячена Дню науки ЦНТУ-2020

На початку роботи секції о 13 годині учасників конференції привітав декан факультету Зайченко Володимир Васильович.

Серед авторів кращих доповідей у студентській секції відзначено магістрантів та студентів третього курсу, зокрема: Скочко Аліну (група ЕП19м), тема доповіді - «Антикризовий менеджмент в сучасних умовах» та Ворону Світлану (група ЕОБ19м), тема доповіді - «Напрями покращення виробничого потенціалу ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (науковий керівник - к.е.н., доцент Сисоліна Н.П.)

Викликали інтерес учасників виступи студентів групи ЕП17 Боздаганян Михайла та Несенко Анастасії, які представили доповіді про економічну ефективність та особливості рекламних заходів в соціальних мережах, зокрема, Instagram для просування бізнесу виробничих, торгових та інших підприємств, що надають послуги (науковий керівник - к.т.н., доцент Чумаченко О.С.)


13 травня 2020 р. на кафедрі економіки та підприємництва відбулась LІ наукова on-line конференція викладачів, аспірантів та співробітників університету, присвячена Дню науки ЦНТУ-2020.

Зі словами привітання виступили запрошені на платформу ZOOM декан факультету Зайченко В.В. та заступник декана Ткачук О.В.

Завідувач кафедри, Семикіна М.В., представила доповідь про загрози для розвитку економіки та підприємництва в Україні та в світі, спричинені пандемією.

Учасники конференції, зокрема к.е.н., доц. Сисоліна Н.П, к.е.н, доц. Харченко, к.т.н., доц. Чумаченко О.С., к.е.н. Бугаєва М.В., к.т.н. Савеленко Г.В., к.е.н, доц. Журило І.В. та ін., обмінялися думками щодо актуальних проблем економічної діяльності вітчизняних підприємств в теперішній економічній ситуації. Йшлося про стан корпоративного управління в Україні, необхідність інвестування в сучасні технології,використання сучасних стратегій ціноутворення, реалії та перспективи інтернет-торгівлі, вплив соціальних мереж на уподобання покупців, роль освітнього процесу як фактору розвитку трудового потенціалу.

Аспіранти кафедри також представили цікаві доповіді на актуальні теми: Мельнік Антон – «Пандемія: уроки та напрями збереження людського капіталу», а Денисенко Констянтин – «Поглиблення кризи систем заохочення до продуктивної праці в умовах пандемії» (науковий керівник - д.е.н., проф. Семикіна М.В.).

Кафедра висловлює вдячність к.е.н., доц. Сисоліній Н.П. за вагомий внесок у підготовці конференції в складних умовах карантину.


12 травня 2020 р. День науки-2020 on-line

Конференція до «Дня науки»-2020 відбудеться 13 травня в дистанційному форматі.
9:30 – відкриття Дня науки–2020 та наукової on-line конференції «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку», пленарне засідання;
13:00 – засідання секцій LІV наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти

11 травня 2020 р. Завершена робота над макетом збірника тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства" ( 282 стор.), що в умовах карантину відбулася дистанційно 16 квітня 2020 р.

Збірник тез рекомендований до друку Науково-технічною радою Центральноукраїнського національного технічного університету (протокол №4 від 30 квітня 2020 року).

Оргкомітет конференції розпочав розсилання збірника авторам тез доповідей. Дякуємо аспірантам, студентам, викладачам та науковцям за цікаві доповіді і творче співробітництво в непростих умовах карантину! Окрема вдячність співробітникам кафедри к.е.н., доц. Н.П.Сисоліній, к.т.н., доц. О.С.Чумаченко та О.В. Онищук, які під час травневих свят приділили увагу макету збірника.

В конференції взяли учать 134 особи. Серед яких 65 студентів, 12 аспірантів, 11 докторів наук, які є представниками ЦНТУ; Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; Київського кооперативного інституту бізнесу і права; Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; Львівського університету бізнесу та права; Льотної академії Національного авіаційного університету; Одеського національного економічного університету; Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Хмельницького національного університету; Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця; Херсонського національного технічного університету; Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Університету імені Альфреда Нобеля; УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини» (Білорусь). Також у конференції взяли участь представники Науково-дослідного центру митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України; Науково-технічного центру «Автополіпром» та Міської ради Кропивницького.


5 травня 2020 р.

Карантинні заходи продовжено до 22 травня

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 про продовження загальнонаціонального карантину, режим карантину у ЦНТУ продовжено до 22 травня 2020 року. Освітній процес на всіх рівнях підготовки по всім освітнім програмам продовжується із використанням інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання у відповідності до навчальних планів кожної спеціальності.


28 квітня 2020 р. відбулось засідання кафедри з використанням платформи ZOOM

Під час карантину науково-педагогічна діяльність членів кафедри економіки та підприємництва здійснюється відповідно до стандартів вищої освіти.

Зміни й доповнення до організації роботи кафедри здійснюються у тісному контакті з керівництвом факультету економіки та менеджменту ЦНТУ у форматі онлайн з урахуванням поточної ситуації та нових потреб і викликів, що виникають в умовах карантинних обмежень.

Освітній процес здійснюється в дистанційному режимі, переважно з використанням платформ Moodle, Google Classroom, а також комунікаційного програмного забезпечення (ZOOM, Skype), різноманітних засобів зв’язку. Засідання кафедри також перейшли у дистанційний формат.

Користуючись платформою ZOOM, 28 квітня 2020 р. члени кафедри на засіданні обговорили низку питань навчальної, наукової та методичної роботи в умовах карантину, заслухали наставників академгруп про стан здоров'я та дистанційного навчання студентів, розглянули підсумки проведення дистанційної Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства» (16.04.2020 р.) та рекомендували до друку збірник тез доповідей учасників конференції. В засіданні кафедри брала участь заступник декана ФЕМ к.е.н., доцент Ткачук О.В.


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 16 квітня 2020 р.
На базі кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ відбулась дистанційна

Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства».

Участь приймали студенти, аспіранти, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, фахівці-практики, підприємці.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Забезпечення ефективної діяльності підприємств та організацій. 2. Проблеми пріоритетного розвитку освіти і науки в контексті євроінтеграції та завдань інноваційного розвитку. 3. Безпека бізнесу та механізми її регулювання. 4. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах системної кризи. 5. Підвищення інвестиційної при-вабливості підприємств. 6. Резерви активізації інноваційного розвитку підприємства. 7. Конкурентоспроможність підприємства: напрями забезпечення в сучасних умовах господарювання. 8. Зовнішня трудова міграція та її наслідки для підприємств регіону.

Збірник тез вийде в електронному вигляді.
Детальніше...


Приємна новина! В складних умовах карантину викладачі кафедри економіки та підприємництва завершили підготовку макету навчального посібника-практикума з економіки торговельних підприємств, який було рекомендовано до друку Вченою радою Центральноукраїнського національного технічного університету 2 березня 2020 р.:

Економіка та організація торговельних підприємств: практикум. Навч. посібник [М.В. Семикіна, Л.Д. Запірченко, С.С. Матієнко та ін.] / за наук. ред. д.е.н., проф. Семикіної М.В. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. – 212 с.

Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання типових задач з основних тем курсу «Економіка та організація торговельних підприємств». Авторами розкрито основні методичні підходи до аналізу та управління товарооборотом, товарними запасами, товарним забезпеченням, витратами, доходами, прибутком торговельного підприємства та ін. Книга буде корисною для студентів економічних спеціальностей, викладачів, а також менеджерів та фахівців торговельних підприємств.

Посібник скоро вийде з друку у видавництві "КОД" (м. Кропівницький). Над розробкою посібника-практикуму працювали д.е.н., проф. Семикіна М.В., к.е.н., доц. Запірченко Л.Д., Матієнко С.С., к.е.н., доц. Бугаєва М.В., к.е.н. Кабай В.О., к.е.н. Нісфоян С.С., аспірант Денисенко К.С.

Кафедра висловлює вдячність авторам посібника, а також доц. Чумаченко О.С. за допомогу у розробці дизайну обкладинки, співробітнику кафедри Онищук О.В. за велику роботу щодо розробки макету книги.


Під час карантину викладачі кафедри економіки та підприємництва завершили роботу над підготовкою макету навчального посібника-практикума з економіки праці, який рекомендований до видання Вченою радою ЦНТУ. Найближчими днями посібник вийде з друку у видавництві "КОД" (м. Кропівницький):

Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум. Навч. посібник [М.В. Семикіна, М.В. Бугаєва, Л.Д. Запірченко та ін.] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Семикіної М.В. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. – 224 с.

Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання задач з основних тем курсу економіки праці та соціально-трудових відносин.

Авторський колектив: Семикіна М. В., Бугаева М.В., Запірченко Л.Д., Орлова А.А., Семикіна А.В., Мельнік А.В. Окрему вдячність у розробці остаточної версії макету книги висловлюємо аспіранту Мельніку А.В., співробітнику кафедри Онищук О.В., а також доценту Чумаченко О.С., за допомогу в розробці дизайну обкладинки.

Посібник буде корисним для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів, а також менеджерів, фахівців з економіки та підприємництва, яких цікавлять прикладні аспекти економіки праці та соціально-трудових відносин.


4 квітня 2020 р. Під час карантину доцент кафедри економіки та підприємництва Бугаєва М.В. успішно опанувала курс "Цифрові навички для вчителів".

Розробка таких курсів призначена для вчителів та викладачів, які нині багато працюють дистанційно. Це ініціатива Міністерства цифрової трансформації України, що була реалізована за підтримки Фонду Ріната Ахметова. В процесі вивчення курсу викладачі опановують онлайн-інструменти для того, щоб навчальний процес став більш цікавим, доступним та ефективним для студентів та учнів.

По завершенні курсу викладач успішно склала підсумковий тест і отримала Сертифікат.


Вітаємо зі святом весни та початком нового семестру!
Бажаємо оптимізму, міцного імунітету та великих творчих успіхів!
25 лютого 2020 р. на базі Кіровоградського інституту розвитку людини при підтримці управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації відбувся

Науково-практичний семінар «Сучасна освіта та інклюзія: Україна – Польща»

Були обговорені питання тісної співпраці і взаємодії у формуванні міцної якісної освіти для всіх і кожного, зокрема для людей із обмеженими можливостями.

Гостями семінару були запрошені колеги з Польщі та керівники Кіровоградського інституту розвитку людини, які провели практичні презентації для реалізації європейської співпраці у даному напрямі.

По закінченні семінару усі запрошені отримали сертифікати про участь у даному науково-практичному семінарі, зокрема, наші колеги к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва Бугаєва М.В. та к.т.н. Савеленко Г.В.


25-28 січня 2020 р.

Бугаєва Марія Вікторівна, доцент кафедри економіки та підприємництва, в період 25-28 січня 2020 р. успішно пройшла перший етап навчання за програмою підготовки тренерів (викладачів) Програми DOBRE (м.Київ).

У складі команди тренерів з ЦНТУ були представники з різних кафедр факультетів економіки та менеджменту, обліку та фінансів.

Навчання відбувалося за напрямом: «Управління місцевим самоврядуванням – концепції,моделі та практика в Україні». Тренінг здійснювався англійською мовою.
Програма DOBRE є п’ятирічним проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) вартістю 50 мільйонів $. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Програма нині працює в 7 областях України: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській.
Програмою DOBRE на конкурентних та прозорих засадах здійснюється відбір учасників, які будуть надавати консультативну допомогу 75 об’єднаним територіальним громадам в цих областях.


18.12.2019 р. відбувся черговий науково-методичний семінар, який розглянув виклики трудової міграції в контексті кадрових ризиків підприємств

Виступили з доповідями: д.т.н., проф. Семикіна М.В. та аспірант Мельник А.В. Наслідки трудової міграції. Ступінь кадрової загрози для підприємств.

Були розглянуті питання міграційних настроїв громадян. Зокрема, налаштованість на переміщення в інші регіони або країни з метою реалізації своїх потреб, цінностей, установок (отримання більшого трудового доходу, набуття нових знань, уникнення соціальних ризиків тощо).

Ступінь системного вивчення міграційних настроїв населення в Україні. Оцінка міграційних настроїв населення як важлива складова комплексної соціально-економічної оцінки причин та наслідків активізації міграційного руху.


19.11.2019 р. відбулась Обласна Універсіада серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації з настільного тенісу

Вітаємо Юлію Цветік, студентку групи ЕП-18 кафедри економіки та підприємництва ФЕМ ЦНТУ із зайнятим почесним І місцем.

У змаганнях брали участь 5 команд ЗВО (ФФВ ЦДПУ, ЦНТУ, ЦДПУ, ЛА НАУ та Донецький національний медичний університет). Змагання проходили по коловій (круговій) системі. Нашу збірну команду з настільного тенісу представляли студенти трьох факультетів: ФЕМ, МТФ, АТФ. Склад команди – два хлопця та дві дівчини.

Юлія має відмінні результати також і в навчальній діяльності. Щиро вітаємо та бажаємо нових звершень!
Детальніше...Інші новини...
З М І С Т

Головна сторінка
Про кафедру
Склад кафедри
Історична довідка
Загальна інформація про кафедру
Новини кафедри
Фотогалерея
Абітурієнту
Правила прийому
Відео для вступників
Студенту
Навчальні дисципліни
Розклад занять
Розклад консультацій
Індивідуальний план навчання
Практична підготовка студентів
Стипендіальне забезпечення
Про вивчення вибіркових дисциплін
Оцінка якості навчання студентів
Студентське самоврядування
Аспіранту, докторанту кафедри
Умови вступу
Освітня програма
Аспіранти та докторанти
Науково-дослідна робота викладачів,
студентів, аспірантів, докторантів

Впровадження наукових досягнень
Спеціальність «Економіка» першого (бакалаврського) рівня
Освітня програма
Навчальний план
Силабуси
Спеціальність «Підприємництво» першого (бакалаврського) рівня
Освітня програма
Навчальний план
Силабуси
Спеціальність «Економіка» другого (магістерського) рівня
Освітня програма
Навчальний план
Силабуси
Спеціальність «Підприємництво» другого (магістерського) рівня
Освітня програма
Навчальний план
Силабуси
Забезпечення якості освіти
Моніторинг якості освіти
Положення про систему якості освіти
Вирішення конфліктних ситуацій
Співпраця з роботодавцями
Угоди про співпрацю
Наші випускники
Відгуки про випускників
Контакти:

Кафедра економіки та підприємництва (ауд. 464, 451)
Центральноукраїнський національний технічний університет
пр. Університетський 8,
м. Кропивницький, УКРАЇНА
Тел.: +380661311459; (0522) 390-463
E-mail: eov@kntu.kr.ua

© 2020 KNTU